Drukuj
Odsłony: 1531

W dniu 25 stycznia Burmistrz Barlinka podpisał umowę z firmą REBUDROG Spółka z o.o. z siedzibą w Rębuszu, wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie zadania „Budowa drogi na terenie strefy inwestycyjnej przy ul. Okrętowej w Barlinku”. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku – Etap II”.

Zakres przedsięwzięcia stanowi przedłużenie odcinka drogi zbudowanego w strefie inwestycyjnej w latach 2017-2018 i obejmuje:

Koszt zadania to ok. 716 tys. zł.

Dokumentację projektową wykonała firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak z Gorzowa Wlkp.

Nadzór inwestorski został powierzony firmie Projekty i Nadzory Budowlane mgr inż. W. Krasowski z Barlinka.

Zadanie stanowi kontynuację realizowanego w latach 2017-2018 i roku 2020 projektu „Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku”, w ramach którego wykonano sieć wodociągową od ul. Szosowej do ul. Okrętowej, przebudowano pompownię II stopnia przy ul. Kombatantów, wybudowano pierwszy odcinek drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą oraz wykonano odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa do Lipian.

Celem działań jest zapewnienie przyszłym inwestorom jak najlepszych warunków działalności gospodarczej.

Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie”, Działanie 1.13 „Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych”  (umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.13.00-32-0002/19-00). Udział tych środków w wartości zamówienia wynosi ok. 85%.