XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ

sesja
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2021-06-24

OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI

że dnia 24 CZERWCA 2021 r. o godz. 1100

 w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9,

odbędzie się

 XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Informacja na temat przygotowania Gminy Barlinek do sezonu turystycznego.
 4. Raport o stanie Gminy Barlinek w 2020 roku:
  1. przedstawienie raportu o stanie Gminy Barlinek w 2020 roku,
  2. debata nad raportem o stanie Gminy Barlinek w 2020 roku,
  3. projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barlinka wotum zaufania.
 5. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Barlinka za 2020 rok.
  1. rozpatrzenie rocznego Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 rok,
  2. rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Gminy Barlinek za 2020 rok,
  3. rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Barlinek za 2020 r. według stanu na dzień 21.12.2020 r.,
  4. zapoznanie się z uchwałą Nr LXIV.168.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia,
  5. zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 rok,
  6. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
  7. dyskusja,
  8. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2020 r.,
  9. projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta i gminy Barlinek pomiędzy ulicami: Szosową, Przemysłową, Okrętową i Szosą do Lipian.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta i gminy Barlinek.”
 9. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej w Barlinku, stanowiącej własność Gminy Barlinek.
 11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany uchwały nr XXX/205/2020 Rady Miejskiej w Barlinku z 22 października 2020 r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWK „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku na lata 2022 – 2024.
 12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 15. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

 RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

    Przewodniczący Rady Miejskiej

         w Barlinku

         Mariusz Józef Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda